Regulamin

Regulamin kursu i płatności za usługę papaseo.com


§ 1
Postanowienia wstępne

1. SEO Planner – Grzegorz Strzelec zwana dalej „SEO Planner”, jest działalnością skierowaną na świadczenie usług szkoleniowych oraz budowy strategii widoczności w sieci internetowej, dostępną pod adresem internetowym https://papaseo.com, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6572583460, REGON 380324202

2. PapaSEO jest projektem szkoleniowym prowadzonym przez Grzegorza Strzelca, właściciela SEO Planner, który odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy umieszczonej pod adresem https://papaseo.com

3. Platforma umieszczona na stronie https://papaseo.com jest jedynym domeną po którą jest dopuszczalne wyświetlanie materiałów szkoleniowych i z tego tytułu udziela się opustu dla tej domeny, ustalając w niej cenę, na poziomie 1% ceny bazowej szkolenia. Tym samym nieuprawnione odtwarzanie materiałów poza platformą oznacza, konieczność uiszczenia opłaty wg ceny bazowej.


4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze strony szkolenia papaSEO i określa zasady zapisów na szkolenie oraz korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SEO Planner – Grzegorz Strzelec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6572583460, REGON 380324202

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://papaseo.com

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji i zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów lub Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty lub Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt z SEO Planner i papaSEO

1. Adres Sprzedawcy: ul. Widokowa 18, 32-080 Zabierzów

2. Adres e-mail Sprzedawcy: admin@seoplanner.pl

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 41249000050000450019782790

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email dostępnego powyżej oraz numeru telefonu udostępnionego po złożeniu zamówienia.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-18:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera, Safari,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies, obsługa JavaScript, oraz wyłączone wtyczki blokujące typu ADBlock.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia z koniecznością założenia konta w celu dostępu do usługi.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Przy czym w koszyku podawane są ceny brutto.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Sprzedaż usług, odbywa się tylko w formule – z założeniem konta, i dane zdobyte przy sprzedaży są zapisywane po stronie Sprzedawcy i Klient zawsze może wnioskować o dostęp do nich, zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez, wybranie rodzaju licencji/płatności (miesięczna, lub roczna) wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, oraz opcjonalnie danych, na które ma zostać wystawiona faktura VAT.

2. Licencja na korzystanie z produktu w pierwszych 12 miesiącach dostępu do usługi, jest obligatoryjnie udzielana na rok, nawet przy wyborze miesięcznych okresów płatności. Po okresie 12 miesięcy, Klient ma prawo zrezygnować w każdym momencie, jednak nie będzie mu przysługiwać prawo do zwrotu proporcjonalnej i opłaconej już części licencji.

3. W przypadku wyboru metody płatności miesięcznej za licencję roczną, Nabywca zobowiązuje się do regularnych wpłat na podstawie wysyłanych raz w miesiącu dokumentów płatności.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. odtworzenie materiałów tekstowych i wideo na platformie papaseo.com, po wcześniejszym zalogowaniu się do swojego konta

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Przelew na podane konto
b. Wszystkie metody dostępne w serwisie – przelewy24.pl

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b. płatności za pośrednictwem platformy przelewy24 lub payU, niezwłocznie w trakcie procesu płatności.

4. Płatność gotówką nie jest możliwa.

5. Realizacja usługi odbywa się w dowolnym miejscu świata z dostępem do sieci internetowej.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Z racji możliwości natychmiastowego skonsumowania treści – przedmiotu sprzedaży, odstąpienie od umowy jest możliwe w każdym momencie, ale nie zostanie zwrócona Nabywcy kwota wpłaty za usługę, a w przypadku płatności miesięcznych, klient będzie musiał opłacić kolejne faktury do czasu zakończenia 12 miesięcznego minimalnego okresu trwania umowy. Z racji charakteru usługi (materiały wideo), w momencie nabycia usługi, uznaje się ją za skonsumowaną.


§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis przyczyn reklamacji, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z przyczyną reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby usługa szkolenia, zaspokoiła oczekiwania Klienta i gwarantuje profesjonalną wiedzę z zakresu marketingu w wyszukiwarkach jednak podstawą reklamacji nie może być:
a. Brak oczekiwanej subiektywnie wartości merytorycznej szkolenia, chyba że wiedza przekazywana na szkoleniu istotnie odbiega od przekazanego harmonogramu szkolenia.
b. Sytuacja, w której, klient stwierdza, że wiedza przekazywana na szkoleniu jest mu znana.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © 2020 papaseo.com