Regulamin

Regulamin kursu i płatności za usługę papaseo.com


§ 1
Postanowienia wstępne

1. SEO Planner – Grzegorz Strzelec zwana dalej „SEO Planner”, jest działalnością skierowaną na świadczenie usług szkoleniowych oraz budowy strategii widoczności w sieci internetowej, dostępną pod adresem internetowym https://papaseo.com, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6572583460, REGON 380324202

2. PapaSEO jest projektem szkoleniowym prowadzonym przez Grzegorza Strzelca, właściciela SEO Planner, który odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy umieszczonej pod adresem https://papaseo.com

3. Platforma umieszczona na stronie https://papaseo.com jest jedyną domeną internetową pod którą jest dopuszczalne wyświetlanie materiałów szkoleniowych i z tego tytułu udziela się opustu dla tej domeny, ustalając w niej cenę, na poziomie 1% ceny bazowej szkolenia. Tym samym każdorazowe nieuprawnione odtworzenie dowolnych materiałów poza platformą oznacza, konieczność uiszczenia opłaty wg ceny bazowej (aktualna cena szkolenia x100).

4. Licencja na wykorzystanie platformy i zgromadzonych w niej materiałów, jest udzielana imiennie i dotyczy jednego stanowiska, na którym będzie wykorzystywana. Współdzielenie konta jest zakazane, a przypadki współdzielenia konta, czy grupowego odtwarzania materiałów, bez uprzedniej zgody i odrebnych umów z SEO Planner – Grzegorz Strzelec, będą skutkowały nałożeniem opłaty na licencjobiorcę według aktualnego cennika według stawki rocznej.

5. Opłata będzie liczona odrębnie dla każdego przypadku naruszenia. Czyli każdy przypadek dostępu przez osobę nieuprawnioną, będzie traktowany jako nabycie odrębnej licencji na koszt licencjobiorcy. W przypadku gdy materiały z jednego np. komputera są odtwarzane dla wielu osób, czyli np. w przypadku wykorzystania jednej licencji do grupowego szkolenia, opłata będzie naliczana dla każdej osoby odrębnie. Czyli w przypadku odtworzenia materiału dla grupy 10 osób, zostanie naliczona opłata roczna x 10 tak, jakby licencjobiorca nabył 10 dodatkowych licencji. W takim przypadku licencjobiorca może wskazać adresy email oraz imiona i nazwiska osób, do których mają być przypisane te dodatkowe licencje.

6. Jednocześnie możliwe jest odtwarzanie szkolenia przez licencjobiorcę na wielu urządzeniach w różnym czasie (np. na telefonie, a następnie na komputerze stacjonarnym lub telewizorze).

7. W przypadku potrzeby odtwarzania grupowego, lub współdzielenia konta, konieczny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą, w celu omówienia warunków, na których to będzie dopuszczalne, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.


8. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze strony szkolenia papaSEO i określa zasady zapisów na szkolenie oraz korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SEO Planner – Grzegorz Strzelec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6572583460, REGON 380324202

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://papaseo.com

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji i zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów lub Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty lub Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt z SEO Planner i papaSEO

1. Adres Sprzedawcy: ul. Widokowa 18, 32-080 Zabierzów

2. Adres e-mail Sprzedawcy: gstrzelec@seoplanner.pl

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 41249000050000450019782790

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email dostępnego powyżej oraz numeru telefonu udostępnionego po złożeniu zamówienia.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-18:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera, Safari,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies, obsługa JavaScript, oraz wyłączone wtyczki blokujące typu ADBlock.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia z koniecznością założenia konta w celu dostępu do usługi.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Przy czym w koszyku podawane są ceny brutto.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Sprzedaż usług, odbywa się tylko w formule – z założeniem konta, i dane zdobyte przy sprzedaży są zapisywane po stronie Sprzedawcy i Klient zawsze może wnioskować o dostęp do nich, zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez, wybranie rodzaju płatności (w cyklach miesięcznych, lub rocznych), wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, oraz danych, na które ma zostać wystawiona faktura VAT, lub w przypadkach, w których formularz nie umożliwia poprawnego złożenia zamówienia, poprzez kontakt pod adresem gstrzelec@seoplanner.pl

2. Licencja na korzystanie z produktu jest obligatoryjnie udzielana na minimum jeden rok, nawet przy wyborze miesięcznych okresów płatności. Możliwość płatności miesięcznych, nie oznacza udzielenia licencji na miesiąc, tylko rozłożenie płatności za obligatoryjną licencję roczną na mniejsze i równe płatności. Po okresie 12 miesięcy, klient ma prawo zrezygnować w każdym momencie, jednak nie będzie mu przysługiwać prawo do zwrotu proporcjonalnej i opłaconej już części licencji. Oznacza to, że jeśli po upływie pierwszego roku, klient opłaci licencję na kolejny rok i zrezygnuje w trakcie trwania drugiego roku, nie zostanie zwrócona proporcjonalna część za ten drugi opłacony rok. Analogicznie stosuje się zapis do płatności miesięcznych, opłacanych po upływie pierwszego roku, tylko zapis obowiązuje w cyklach miesięcznych.

3. W przypadku wyboru metody płatności miesięcznej za licencję roczną, Nabywca zobowiązuje się do regularnych wpłat na podstawie wysyłanych raz w miesiącu dokumentów płatności, lub zapewnienia na koncie wymaganych środków, w przypadku płatności cyklicznych za pomocą karty płatniczej lub kredytowej.

4. Rezygnacja z umowy która przeszła na czas nieokreślony, czyli po 12 miesięcznym minimalnym okresie trwania umowy, jest realizowana na życzenie klienta i standardowo zgodnie z Art. 77. § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego. Jednak dla ułatwienia rezygnacja jest też możliwa poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji na kontaktowy adres e-mail (gstrzelec@seoplanner.pl) i następuje po potwierdzeniu otrzymania rezygnacji przez SEO Planner w ciągu 14 dni.

5. Płatność w cyklach miesięcznych nie jest dostępna na stałe, jednak, gdy w ofercie dostępna jest tylko płatność roczna, a Klient chce rozłożyć płatność na raty, jest możliwe skorzystanie z oferty płatności ratalnych oferowanych przez operatora płatności PayU (dostępne po złożeniu zamówienia na stronie operatora płatności).§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. odtworzenie materiałów tekstowych i wideo na platformie papaseo.com, po wcześniejszym zalogowaniu się do swojego konta

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Przelew na podane konto
b. Wszystkie metody dostępne w serwisie – przelewy24.pl lub PayU

3. Szczegółowe informacje na temat aktualnie dostępnych metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b. płatności za pośrednictwem platformy przelewy24 lub payU, niezwłocznie w trakcie procesu płatności.

4. Płatność gotówką nie jest możliwa.

5. Realizacja usługi odbywa się w dowolnym miejscu świata z dostępem do sieci internetowej.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Z racji możliwości natychmiastowego skonsumowania treści – przedmiotu sprzedaży czyli nagrań wideo lub treści, odstąpienie od umowy jest możliwe w każdym momencie, ale nie zostanie zwrócona Nabywcy kwota wpłaty za usługę, a w przypadku płatności miesięcznych, klient będzie musiał opłacić kolejne faktury do czasu zakończenia 12 miesięcznego minimalnego okresu trwania umowy. Z racji charakteru usługi (materiały wideo dostępne online na serwerze sprzedawcy), w momencie nabycia usługi, uznaje się ją za skonsumowaną. Klient w tym celu, wyraża na taką rezygnację zgodę podczas procesu zakupu.


§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis przyczyn reklamacji, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z przyczyną reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby usługa szkolenia, zaspokoiła oczekiwania Klienta i gwarantuje profesjonalną wiedzę z zakresu marketingu w wyszukiwarkach jednak podstawą reklamacji nie może być:
a. Brak oczekiwanej subiektywnie wartości merytorycznej szkolenia, chyba że wiedza przekazywana na szkoleniu istotnie odbiega od przekazanego harmonogramu szkolenia lub ogólnej wiedzy o SEO.
b. Sytuacja, w której, klient stwierdza, że wiedza przekazywana na szkoleniu jest mu znana.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © 2023 papaseo.com

PapaSEO / SEO Planner - Grzegorz Strzelec
ul. Widokowa 18, 32-080 Zabierzów
NIP: 6572583460 REGON: 380324202
Skontaktuj się z PapaSEO
Telefon:794 758 812